Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Dr. Tornyi Integrált Állatgyógyászat Egyéni Cég (székhely: 5440 Kunszentmárton Deák Ferenc út24/a, a továbbiakban: Szolgáltató)a Honlapon történő adatkezelésekkel, valamint az általa ellátott állatgyógyászati tevékenység során megvalósuló személyes adat kezelésről az alábbiak szerint nyújt részletes tájékoztatást az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR), illetveaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) összhangban.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat – figyelemmel a jogszabályi rendelkezések változására – bármikor módosíthassa és az adatkezelésekben esetlegesen bekövetkezett változásokról, műveletekről az Ügyfeleket az új tájékoztató közzétételével értesíti.

A Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül az Ügyfelek automatikusan tudomásul veszik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

2. Adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Honlap látogatói, illetve a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybe vevői egyértelműen meg tudják állapítani, hogy a Szolgáltató milyen személyes adatokat kezel.


3. Honlap célja

A Honlapon az Ügyfelek a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokról szerezhetnek információkat.

A Honlap szolgáltatásait csak 18 éven felüliek vehetik igénybe.

Az Ügyfelek által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért az Ügyfelek felelnek, azokért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése);

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek);

e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek);

f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek).

5. Adatkezelő

Cég neve:                               Dr. Tornyi Integrált Állatgyógyászat Egyéni Cég
Székhely:                                5440 Kunszentmárton Deák Ferenc út 24/a
Nyilvántartási szám:            16-11-001815
Adószám:                               24948984-1-16
E-mail:                                    drtornyi@gmail.com

6. Adatvédelmi tisztviselő

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

7. Adatfeldolgozók

A Társaság az adatok kezeléséhez különböző vállalkozásokat vesz igénybe. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az adatok feldolgozását:

Adatkezelő neve, székhelye, cégjegyzékszáma

Adatfeldolgozás célja

Érintett adatok köre

23VNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1094 Budapest, Liliom utca 24-26. II/5., Cg. 01-09-563212) tárhely szolgáltatás, webhosting 8.3. pontban megjelölt adatok
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.01-09-303201) elektronikus számlák készítése tulajdonos neve, lakcíme, számlázási adatok
Facebook, Inc. (601 WillowRoadMenlo Park, California 94025) Facebook Pixel 8.3. pontban megjelölt adatok
Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600 AmphitheatrePkwy Mountain View, California 94043 – GoogleAnalytics) Google Analytics szolgáltatás 8.3. pontban megjelölt adatok

8. Szolgáltató által kezelt adatok

8.1.  Szolgáltatások nyújtása során kezelt adatok

A Szolgáltatások nyújtása során a Szolgáltató az Ügyfelek alábbi adatait kezeli:

a) név,
b) lakcím,
c) számlázási adatok,
d) e-mail cím,
e) telefonszám.

A fenti adatok forrása az Ügyfél által megadott adatok.

Szolgáltató az a)-b) pontban meghatározott adatokata Szolgáltatás teljesítése, az állatgyógyászati tevékenység végzése, kapcsolattartás, valamint számlázás céljából kezeli. A Szolgáltatás teljesítése, az állatgyógyászati tevékenység végzése, illetve a kapcsolattartás céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, „Szerződés teljesítése”. A számlázás céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, „Jogi kötelezettség teljesítése”.

Szolgáltató a c) pontban meghatározott adatokat a Szolgáltatás teljesítése, az állatgyógyászati tevékenység végzése, valamint számlázás céljából kezeli.A Szolgáltatás teljesítése, az állatgyógyászati tevékenység végzése céljából történő adatkezelés jogalapjaa GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, „Szerződés teljesítése”. A számlázás céljából történő adatkezelés jogalapjaa GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,„Jogi kötelezettség teljesítése”.

Szolgáltató a d)-e) pontban meghatározott adatokat az Ügyféllel való kapcsolattartás érdekében kezeli, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,„Szerződés teljesítése”.

A fenti adatok kezelésének időtartama a Szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított 8 év.

8.2 Gazdasági társaság ügyfelek kapcsolattartói adatainak kezelése

A Szolgáltató a gazdasági társaság ügyfelek kapcsolattartóinak alábbi adatait kezeli:

a) név,
b) telefonszám,
c) e-mail cím,
d) beosztás

A Szolgáltató a fenti adatokat a Szolgáltatás teljesítése, az állatgyógyászati tevékenység végzése, valamint kapcsolattartáscéljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja,„Jogos érdek”.

Az adatok kezelésének időtartama:

Amennyiben a fenti adatok a Szolgáltató és a gazdasági társaság ügyfél között kötött szerződésben szerepelnek, akkor a szerződés megszűnésétől számított 8 év.
Amennyiben a fenti adatok a Szolgáltató és a gazdasági társaság ügyfél között kötött szerződésben nem szerepelnek, akkor a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

8.3 Honlap látogatása során kezelt adatok

A Szolgáltató a Honlapon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmaz annak érdekében, hogy a Honlap Látógatóinak igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerje és azok alapján a Honlapot továbbfejlessze.

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.

Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni (2003. évi C. törvény 155.§/4/).  Ez alapján a Társaság honlapján az első látogatáskor egy rövid összefoglalót kell adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a teljes körű tájékoztató elérhetőségére (2. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztató). E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Honlapon használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről a Szolgáltató az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

a) az látogató által használt IP cím,
b) a böngésző típusa,
c) a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
d) látogatás időpontja,
e) a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,
f) kattintás.

A fenti adatok forrása a Szolgálató által automatikusan gyűjtött adatok.
A fenti adatok kezelésének a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, „Jogos érdek”.
Az adatok kezelésének időtartama a Honlap látogatásától számított 2 év.

9. Tájékoztatás az Ügyfelek jogairól

Az Ügyfél a Szolgáltató által végzett adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti a Szolgáltató által kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/

A Szolgáltató az Ügyfél írásbeli kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy a megbízott adatfeldolgozói által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozói nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, adja meg tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be a Szolgáltatóhoz. Az Ügyfél által már megfizetett költségtérítést a Szolgáltató visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A Szolgáltató a tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Szolgáltató a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a Szolgáltató nem teljesítji, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ügyfélhozzájárulásával – elektronikus úton közöli elutasítás indokait és tájékoztatja az Ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az Ügyfél tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a Szolgáltató megvizsgálja és a döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy az Ügyfél tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A Szolgáltató megtagadja a kérés teljesítését, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szolgáltató elmulasztja a 15 napos határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Ügyfél bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük az Ügyfeleket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg a Szolgáltató.

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.drtornyi.hu weboldalon történik.

Budapest, 2019. március 1.

Dr. TornyiIntegrált
Állatgyógyászat Egyéni Cég