ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)
Online Időpontfoglalás

 1. A Szolgáltató adatai:

Cégnév:                                              Dr. Tornyi Integratív Állategészségügyi Kft.

Székhely:                                            5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc út 24/A.

Cégjegyzékszám:                               16-09-021111

Nyilvántartást vezető bíróság:         Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                           32081796-1-16

Képviselő:                                          dr. Tornyi Katalin ügyvezető

Telefonszám:                                     +3620/323 0121

E-mail cím:                                         info@drtornyi.hu

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Magyar Állatorvosi Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév:                                              23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.

Székhely:                                           1094 Budapest, Liliom u. 24-26.

E-mail cím:                                         info@hostit.hu

 1. A Szolgáltató weboldalának címe:

www.drtornyi.hu

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:
 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás az Ügyfél részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, az Ügyfél pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 • Ügyfél: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy.
 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el az Ügyfél részére.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató állatgyógyászattal kapcsolatos szolgáltatásainak igénybevétele esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet az Ügyfél a Szolgáltatótól történő megrendeléssel (időpontfoglalással) kezdeményez. Az Ügyfél, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit telefonon, a weboldalon, az online időpontfoglaló rendszer használata során, az ott található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését, vagy az időpontfoglalást megelőzően, szabályszerűen hozzáférhetővé teszi, vagy elküldi az Ügyfél részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban az időpontfoglalást elküldi, vagy a szolgáltatást igénybe veszi, illetve a szolgáltatási díjat megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. december 1. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Ügyfélre és szolgáltatásra hatályosak.

Az Ügyfél a szolgáltatásra való jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. Az Ügyfél a jelentkezés elküldésével/az időpontfoglalással elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén az időpontfoglalás időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: állatgyógyászattal kapcsolatos szolgáltatások. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki időpontot foglal, az időpont foglalását a Szolgáltató visszaigazolta és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 1. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

Az Ügyfél, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy az Ügyfél a szolgáltatásra időpontot foglal, foglalását elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja az Ügyfél ajánlatát) az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címére, telefonszámára küldött üzenetben, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni az Ügyféllel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.drtornyi.hu weboldalon és a közösségi oldalakon, vagy elektronikus levélben kerülnek bemutatásra. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél a Szolgáltató telefonszámán, elektronikus levelezési címén, vagy a weboldalon található online időpontfoglaló rendszer használatával jelentkezhet a szolgáltatásra, személyes adatai megadásával.

Amennyiben az Ügyfél az online időpontfoglaló rendszeren keresztül kíván jelentkezni Szolgáltató szolgáltatására, azt az alábbi módon teheti meg: Ügyfél a weboldalon a „Kutyák” vagy a „Lovak” menüpontra kattint, majd a megjelenő képeken található szövegek közül kiválasztja az „Időpont egyeztetés, bejelentkezés” elnevezésű gombot. Ezt követően egy részletes leírás jelenik meg a bejelentkezés folyamatáról. Ügyfél az „Időpontfoglalás (első alkalom)”, vagy az „Időpontfoglalás (második alkalomtól)” gombra kattint, attól függően, hogy hányadik alkalommal kívánja igénybe venni a szolgáltatást. Ezt követően Ügyfél átirányításra kerül az időpontfoglaló rendszer oldalára (https://drtornyiec.booked4.us/public/). A megjelenő oldalon Ügyfél kiválasztja a kívánt szolgáltatást, majd a „Tovább” gombra kattint és megjelöli az időpontot. Ezt követően kerülnek megadásra az Ügyfél személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám). Amennyiben Ügyfél mindent rendben talál, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásra kerül a vonatkozó négyzet jelölésével és az időpontfoglalás véglegesítésre kerül a „Foglalás véglegesítése” gomb megnyomásával.

A honlapon, közösségi oldalakon, vagy az elektronikus levélben közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.

Az Ügyfél a foglalás elküldésével, közlésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Az időpontfoglalás Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus, vagy telefonos üzenettel visszaigazolja a foglalást. A visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés az Ügyfél és a Szolgáltató között, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja az Ügyfél jelentkezését.

(Ha az időpontfoglalás megérkezését visszaigazoló e-mail, vagy üzenet az Ügyfélhez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

Az Ügyfél elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában, automatikusan tárolja az időpontfoglalást, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Ügyfél a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót, az Ügyfél által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli.

 1. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein, kedd és csütörtök: 12-20 óra, szerda: 8-12 óra, péntek: 8-16 óra időtartamban válaszol az Ügyfelek – szolgáltatásokkal kapcsolatos – kérdéseire.

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

Az időpontfoglalás során az Ügyfélnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a foglalás elküldését követően szeretné az Ügyfél módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

Az Ügyfél a foglalás véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Ügyfél hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A foglalás során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni az Ügyféllel.

 1. Szolgáltatási díj:

A szolgáltatás igénybevételéért az Ügyfél díj fizetésére köteles. A szolgáltatási díj a weboldalon, közösségi oldalakon, egyedi ajánlatban, vagy az állatorvosi rendelőben kerül feltüntetésre. A feltüntetett szolgáltatási díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A szolgáltatás díja Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

A Szolgáltató fenntartja a feltüntetett díjak változtatásának jogát. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás, elküldött időpontfoglalás esetében a szolgáltatási díj összegét nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a szolgáltatási díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon, közösségi oldalakon, az egyedi ajánlatban, vagy az állatorvosi rendelőben kifüggesztett tájékoztatóban. Ilyen esetben a Szolgáltató a szolgáltatás biztosítása előtt személyesen, elektronikus üzenetben, vagy telefonon megkeresi az Ügyfelet egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatási díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

 1. Fizetési és lemondási feltételek:

A szolgáltatási díjat az Ügyfél átutalással, vagy készpénzben fizeti meg Szolgáltató részére, az általa kiállított számla alapján.

Átutalással történő fizetés: az Ügyfél a Szolgáltató bankszámlájára utalja a szolgáltatási díj összegét.

Készpénzben történő fizetés: az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét követően fizeti meg a Szolgáltató részére a szolgáltatási díjat.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (az időpontfoglalás elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Ügyfél jogosult a foglalást lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

 • Ha a lemondásra több, mint 24 órával a foglalt időpontot megelőzően kerül sor, úgy Ügyfél nem köteles megfizetni Szolgáltató részére a szolgáltatás díját.
 • Ha az időpont lemondására a foglalt időpontot megelőző 24 órán belül kerül sor, Ügyfél köteles a szolgáltatási díjnak megfelelő összeget (a kezelés költségét és a kiszállási díjat is) Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben az Ügyfél ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a jövőben megtagadni az Ügyfél számára történő szolgáltatás nyújtását.

Az Ügyfél lemondási szándékát Szolgáltató elérhetőségein (info@drtornyi.hu, +3620/323 0121), Szolgáltató munkaidejében (kedd és csütörtök: 12-20 óra, szerda: 8-12 óra, péntek: 8-16 óra) jelezheti. Ezen időpontokon kívül érkező lemondást Szolgáltató nem tekinti érvényesnek.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem áll rendelkezésre, a szolgáltatás az ő hibájából nem kezdhető meg, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban teljesíteni az elmaradt szolgáltatást.

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele:

A teljesítés időpontja a szolgáltatás igénybevételének időpontja.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva nyújtja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás szakszerű biztosítása több alkalmas találkozást, időben elhúzódó kezelést tehet szükségessé.

Az Ügyfél az általa gondozott állat állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, ezért a Szolgáltatót semmiféle helytállási kötelezettség nem terheli az Ügyfél olyan cselekményének következményéért, amely a szerződés tárgyát képező szolgáltatás sikerét veszélyeztetheti. Az ilyen magatartásokból eredő károkért, a szolgáltatás sikertelenségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja a Szolgáltatóra vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatóval együttműködni és tiszteletben tartani a Szolgáltató jogait.

Az Ügyfél köteles megadni minden információt a Szolgáltató számára az állat tüneteivel, egészségügyi állapotával kapcsolatban.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Ügyfél által elhallgatott, vagy nem megfelelően átadott információk miatti problémákért, egészségkárosodásért.

Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte. 18 éven aluli személy esetén, a szolgáltatás igénybevételére kizárólag a törvényes képviselő előzetes hozzájárulásával van lehetőség.

 1. Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok (beleértve a különleges adatokat is) kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy az Ügyfélok személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Dr. Tornyi Integratív Állategészségügyi Kft. 5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc út 24/A.), vagy elektronikus levélben (info@drtornyi.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az Ügyfél neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • az Ügyfél panaszának részletes leírása, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Ügyfél aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfeleket írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy amennyiben az Ügyfél nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez az Ügyfél lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat az Ügyfél.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszám: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszám: +36-72/507-154

Mobil: +36-20/283-3422

Fax: 06-72-507-152

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532

Mobil: (+36) 70 938 4765

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bokik.hu/bekelteto-testulet

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 (1) 488 21 31

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6

Postacím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék

Mobil: (30) 967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszám: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu/bekelteto-testulet

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 1.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon/Fax: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefonszám: 06-88-814-121; +36-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék az Ügyfél és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy az Ügyfél megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, az Ügyfélnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület az Ügyfél hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása az Ügyfél kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az Ügyfél nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • az Ügyfél álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • az Ügyfél nyilatkozatát arról, hogy az Ügyfél a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • az Ügyfél nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • az Ügyfél aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára az Ügyfél bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az Ügyfél rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol az Ügyfélok (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha az Ügyfél panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

Az Ügyfél elektronikus időpontfoglalása feltételezi, hogy az Ügyfél az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 1. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. december 1. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.