Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dr. Tornyi Integrált Állatgyógyászat Egyéni Cég (székhely: 5440 Kunszentmárton Deák Ferenc út 24/a., a továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által nyújtott állatorvosi tevékenységet igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Szolgáltató adatai

Cég neve: Dr. Tornyi Integrált Állatgyógyászat Egyéni Cég
Székhely: 5440 Kunszentmárton Deák Ferenc út 24/a.
Nyilvántartási szám: 16-11-001815
Adószám: 24948984-1-16
E-mail: drtornyi@gmail.com

2. ÁSZF hatálya

2.1. Jelen ÁSZF valamennyi, a Szolgáltatás igénybe vételére irányuló egyedi szerződés (továbbiakban: Megrendelés) elválaszthatatlan részét képezi.
2.2. A Szolgáltató az ÁSZF-et elektronikusan elérhetővé teszi a www.drtornyi.hu honlapon, mely lehetőséget ad az Ügyfél számára, hogy a Szolgáltatás megrendelése előtt az ÁSZF minden lényeges aspektusát megismerje.
2.3. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et belátása szerint, egyoldalúan módosítani azzal, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF-et a www.drtornyi.hu oldalon közzéteszi.
2.4. Jelen ÁSZF 2019. szeptember 1. napjától hatályos annak visszavonásáig, vagy módosításáig.

3. Szolgáltatás megrendelése, illetve a Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó jogviszony megszüntetése

3.1. Az állatorvosi szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) telefonon, e-mailen, illetve a booked4us időpontfoglaló alkalmazáson keresztül lehet megrendelni. A Szolgáltató és az Ügyfél között a Szolgáltatás megrendelésével jön létre a Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó jogviszony.
3.2. A Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó jogviszony határozott időre, az állat gyógykezelésének időtartamára jön létre.
3.3. A létrejött jogviszony mind a Szolgáltató, mind az Ügyfél által indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntethető.
3.4. Amennyiben a Megrendelés leadására, így a jogviszony létrejötte írásban történt, akkor a jogviszony megszüntetése is írásban lehetséges.
3.5. Az állat elhalálozása esetén a Felek közötti jogviszony megszűnik.
3.6. A jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással.

4. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

4.1. Az Ügyfél a Felek között létrejövő, jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony alapján jogosult a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást igénybe venni. A Szolgáltató a rendelési időről és az elérhetőségeiről a honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt.
4.2. Az Ügyfél jogosult arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megkezdése előtt a Szolgáltatással összefüggő bármely, számára lényeges információról, kérdésről a Szolgáltatótól tájékoztatást kérjen. A Szolgáltatás akkor veszi kezdetét, amikor az Ügyfél szóban úgy nyilatkozik, hogy számára a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi körülmény világos és érthető, vagy ilyen kifejezett nyilatkozata hiányában akkor is, ha a Szolgáltató az Ügyfél magatartásából a Szolgáltatás megkezdésének igényét észleli.
4.3. Az Ügyfél jogosult arra, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása alatt folyamatosan tájékoztassa az állatorvosi tevékenységgel, kezeléssel kapcsolatos információkról, illetve az esetleges otthoni, vagy telephelyen végzendő teendőkről, valamint a kontroll időpontjáról.
4.4. Az Ügyfél jogosult arra, hogy az egyes alternatív, illetve holisztikus gyógykezelési lehetőségeket megismerje, és a Szolgáltató szakmai javaslata ismeretében ezen alternatív, illetve holisztikus gyógykezelési lehetőségek közül válasszon. Amennyiben az Ügyfél bármely oknál fogva ésszerű határidőn belül ezzel a jogával nem él, vagy arról kifejezetten lemond, köteles a Szolgáltató erre vonatkozó – a kezelt állat gyógyulási kilátásai szempontjából optimálisnak ítélt – döntését elfogadni.
4.5. Az Ügyfél – mint az állata viselkedését általában legjobban ismerő személy – köteles az állat várható viselkedéséről a Szolgáltatót a Szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatni, illetve köteles az állat várható vagy akár előre nem látható viselkedésének megfelelő előzetes intézkedéseket megtenni.
4.6. Az Ügyfél köteles kapcsán is biztosítani, hogy az alkalmazottja, meghatalmazottja, vagy az őt elkísérő más személy a Szolgáltatás nyújtásának helyszínén más személyekkel, állatokkal kapcsolatos magatartási szabályokat betartsa, illetve az állat gyógykezelését ne zavarja.
4.7. Az Ügyfél amennyiben az általa lefoglalt gyógykezelési időponton megjelenni nem tud, akkor ezen tényről a lefoglalt gyógykezelési időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával tájékoztatnia kell telefonon, vagy írásban a Szolgáltatót.
Amennyiben az Ügyfél ezen pontban foglalt tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, és a gyógykezelés helyszínén a Szolgáltató a lefoglalt gyógykezelési időpontban megjelenik, akkor az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltató kiszállási díját, illetve a vizsgálat díját a lefoglalt gyógykezelési időpontot követő 8 napon belül. Amennyiben bérlettel rendelkező Ügyfél nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, akkor a fentieken túl a bérleti időből 1 alkalom letöltöttnek minősül.

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató köteles az Ügyfél és állata érdekében a szakmai szabályoknak, a szokásos protokolloknak megfelelően, az általában elvárható módon eljárni.
5.2. A Szolgáltató köteles az alternatív, illetve a holisztikus gyógykezelési lehetőségek esetén részletes tájékoztatást adni az Ügyfél részére az egyes gyógykezelési lehetőségek előnyeiről, illetve kockázatairól, valamint ezek költségéről.
5.3. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél döntésének hiányában a kezelt állat gyógyulási kilátásai szempontjából optimális gyógykezelési módról dönteni.
5.4. A Szolgáltató az Ügyfél esetleges nemfizetése esetén jogosult az állat kezelését – az életmentő beavatkozás kivételével – megtagadni, illetve az a Magyar Állatorvosi Kamara Etikai Szabályzatának rendelkezéseivel, valamint a Szolgáltató belső normáival nem ellentétes.
5.5. A Szolgáltató az életmentő beavatkozás kivételével jogosult mérlegelni, hogy az Ügyfél állata sérülésének, betegségének jellege alapján elvállalja-e az adott beteg állat gyógykezelését, vagy erre más intézményt javasol. A Szolgáltató az erre vonatkozó döntését nem köteles indokolni. Az esetleges vizsgálati költségek kapcsán a Felek kötelesek elszámolni egymással.

6. Díjak, fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató a tevékenységéért járó várható díj mértékéről előzetesen, az Ügyfél kérésére írásban tájékoztatja az Ügyfelet.
6.2. Amennyiben a Szolgáltatás során nem merül fel előre nem látható körülmény vagy komplikáció, a Szolgáltató által előzetesen közölt várható díjról szóló tájékoztatás a Szolgáltatót köti. Amennyiben a Szolgáltatás megkezdése előtt nem látható körülmény merül fel, akkor a Szolgáltató az előzetesen általa adott árajánlattól eltérhet, ez esetben köteles az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni a változás körülményeiről és a várható költségekről. Az Ügyfél a tájékoztatást követően dönti el, hogy a továbbiakban igényt tart-e a Szolgáltatás folytatására.
6.3. Az Ügyfél a Szolgáltatás ellenértékét képező díjat készpénzben köteles kifizetni a Szolgáltató arra vonatkozó számlája ellenében.

7. Adatkezelés

7.1. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Ügyfelet személyes adatainak kezelését a www.drtornyi.hu honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi. Az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítésre került, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő, mely adatkezelési tevékenységben vesz igénybe adatfeldolgozót, és mely adatfeldolgozókat veszi igénybe. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az egyes adatfeldolgozók személye a Felek közti jogviszony tartama alatt változhat, melyről az Ügyfél a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóból tájékozódhat, illetve az abban meghatározottak szerint gyakorolhatja az érintetti jogait.

8. Záró rendelkezések

8.1. Jelen ÁSZF-ben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az állatorvosi tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
8.2. A Szolgáltatás nyújtásából eredő esetleges vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés és közös megegyezés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges a Felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Kunszentmártoni Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességének.
8.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezést nem érinti, azok érvényben és hatályban maradnak.

Kunszentmárton, 2019. szeptember 1.
Dr. Tornyi Integrált
Állatgyógyászat Egyéni Cég